Regulamin

§ 1. Słowniczek.

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA

MDR DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 12a/11 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000557365 Regon: 361510402 NIP: 5213696465

KUPUJĄCY

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty w sklepie internetowym www.mdrgry.com

USŁUGOBIORCA

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.

KLIENT

Kupujący bądź Usługobiorca.

KONSUMENT

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN

Niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wypełniający wobec Kupujących i Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedającego/ Usługodawcę.

KONTO

Panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go danych przechowywanych przez sklep internetowy i umożliwia mu dokonywanie zamówień produktów.

ZAPŁATA

Zaksięgowanie należnej kwoty na rachunku bankowym podmiotu, który uprawniony do otrzymania/pobrania wynagrodzenia.

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA

Dokument zawierający własnoręczny podpis osoby go składającej.

UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzystająca ze strony internetowej www.mdrgry.com ‎

KODEKS CYWILNY

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego www.mdrgry.com prowadzi sprzedaż gier planszowych

2. Zawieranie przez Klientów umów ze Sprzedawcą/Usługodawcą jest możliwe po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz ich zaakceptowaniu.

3. W celach związanych z zawieranymi umowami Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku.

4. Korzystanie ze strony internetowej www.mdrgry.com  w tym w szczególności zakładanie konta oraz składanie zamówień za jego pośrednictwem, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.

5. Klienci mogą kontaktować się z Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie:

a) adres poczty elektronicznej:sklep@mdrdystrybucja.com

b) numer telefonu: 518 144 126

§3. Zakładanie konta w sklepie internetowym oraz wysyłka Newslettera.

  1. Użytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.mdrgry.com oraz przesyłaniu drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter).

Podkreślamy, iż wszystkie świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi są bezpłatne.

Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Usługobiorców treści bezprawnych.

W celu utworzenia konta w sklepie internetowym konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika danych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła z którego będzie korzystał w celu logowania.

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym mdrgry.com następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika, po uprzednim wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, na pole z napisem „Zarejestruj się”, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

Po zalogowaniu na konto Usługobiorca ma możliwość podania swojego adresu, który będzie wykorzystywany w celu dokonywania wysyłki zamówionych produktów.

Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym poprzez jego usunięcie. W celu usunięcia konta Usługobiorca powinien wysłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mdrdystrybucja.com wiadomość z takim żądaniem.

Użytkownik ma również możliwość podczas zakładania konta w sklepie internetowym zawarcia umowy o świadczenie usługi przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter) poprzez zaznaczenie pola obok którego widnienie napis „Chcę otrzymywać informacje o promocjach, wyprzedażach i nowościach”.

Użytkownicy mają również możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter) bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym mdrgry.com. W tym wypadku zawarcie umowy następuje poprzez wpisanie swojego adresu e-mail przez Użytkownika i kliknięcie w przycisk „Zapisz się” w sekcji Newsletter znajdującej się na stronie internetowej mdrgry.com

Usługobiorca w może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, rozwiązać umowę o świadczenie usługi przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter), informując o tym Usługodawcę, poprzez wysłanie mu wiadomości z takim żądaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mdrdystrybucja.com

Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w sklepie internetowym.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Usługobiorcy o świadczenie usługi prowadzeniu konta sklepie internetowym, w przypadku niedokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego hasła osobom trzecim oraz przesyłania przez Usługobiorcę treści bezprawnych.

Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@mdrdystrybucja.com, bądź w tradycyjnej formie pisemnej, kierowanej na adres wskazany Sprzedawcy. W przypadku składania reklamacji Usługobiorca proszony jest o opisanie zaistniałych nieprawidłowości.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych oraz w przypadku jej zasadności niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Usługodawcy w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią.

§ 4. Składanie i realizacja zamówień.

1. Użytkownik może składać zamówienia za pomocą utworzonego przez siebie uprzednio konta w sklepie internetowym lub bez jego zakładania poprzez wypełnienie formularza zamówienia i podanie swoich danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu, adresu e-mail, a w przypadku przedsiębiorców również swojego numeru NIP.

2. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

3. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Jeżeli Kupujący wprowadził do formularza zamówienia błędne dane proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne w celu dokonania ich korekty.

5. Płatności za produkty w sklepie internetowym przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

6. Kupujący płatności za zamówione produkty dokonuje za pośrednictwem portalu przelewy24.pl, do którego jest przekierowywany automatycznie po złożeniu zamówienia. Portal przelewy24.pl prowadzony jest przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306513, kapitał zakładowy 1.697.000,00 zł, REGON 634509164, NIP: 7811733852.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po dokonaniu zapłaty za wybrane produkty. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć czas od momentu dokonania zapłaty do czasu dokonania wysyłki zamówionych produktów. W przypadku wybrania przez Kupującego możliwości odbioru osobistego produktów będą one gotowe do odbioru w sklepie stacjonarnym w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zapłaty.

10. W przypadku umów wzajemnych zgodnie z art. 491 § 2 kodeksu cywilnego „Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

§ 5. Dostawa produktów.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

3. Szczegółowe informacje na temat kosztu dostawy znajdują się na podstronie pt. Dostawa, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

4. Zgodnie z przepisem art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast według przepisu art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) „jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona” (jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się zewnątrz zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki „przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki”). W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 ustawy prawo przewozowe, zgodnie z którym przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia poza wyjątkami wymienionymi w tym przepisie, Sprzedawca uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź uszkodzenia towaru w transporcie, o zachowanie przez Kupującego protokołu szkody, gdyż może to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

§ 6. Reklamacje produktów

1. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego następuje w postaci tradycyjnej formy pisemnej, Reklamację należy przesłać na adres Magazyn PCMS - MDR Dystrybucja, 05-870 Błonie, ul. Pass 20 B, bud 1, rampy 8 - 12. Kupujący proszony jest o opisanie wady oraz określenie zgłoszonego żądania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego:

a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

c) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. We wskazanych w zdaniu drugim terminach Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

2. Jeżeli reklamacja dotyczy produktów, które posiadają wadę fizyczną, prosimy dostarczyć wadliwy produkt wraz z pismem zgłaszającym reklamację na adres:  
Magazyn PCMS - MDR Dystrybucja, 05-870 Błonie, ul. Pass 20 B, bud 1, rampy 8 - 12
.

3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Sprzedającego w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 7. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U z 2014 r., poz. 827)

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę pod adresem miejsca prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem na adres prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Bezpośredni koszt zwrotu zakupionych towarów ponosi Kupujący będący Konsumentem.

4. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem od odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies.

1. Informujemy, iż dane osobowe Usługobiorców i Kupujący są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Osoby które pragną usunąć swoje dane osobowe powinny zgłosić taką prośbę na adres e-mail: sklep@mdrdystrybucja.com

4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.mdrgry.com do potrzeb Użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności strony internetowej.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów, a ponadto na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Wskazujemy, iż w ramach pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu Konsumentowi przysługuje m.in. prawo wystąpienia do stałych polubownych sadów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, o których mowa w przepisach art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.).

3. Ponadto Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie osoba trzecia będąca mediatorem pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności skorzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 101).

4. Konsumenci bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać m.in. u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejsca zamieszkania Konsumenci mogą skorzystać ze strony internetowej http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

§ 11. Postanowienia końcowe.

1. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługobiorcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Zmiana treści Regulaminu będzie następować wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed dniem wejścia ich wżycie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. Ponadto wskazujemy, iż w przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu istnienie możliwość rozwiązania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

***

Regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2017 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl